ติดต่อ

02-0827290 / 5011688

เวลาเปิดทำการ

Mon - Fri, 8:30-16:30

News and EVENT

การหักค่าหุ้นของสมาชิกตามอัตราเงินเดือน
  • ไม่เกินกว่า 15,000 บ. = 500 บ. (50 หุ้น)
  • เกินกว่า 15,000 - 20,000 บ. = 700 บ. (70 หุ้น)
  • เกินกว่า 20,000 - 25,000 บ. = 900 บ. (90 หุ้น)
  • เกินกว่า 25,000 - 30,000 บ. = 1,000 บ. (100 หุ้น)
  • เกินกว่า 30,000 - 35,000 บ.- = 1,200 บ. (120 หุ้น)
  • เกินกว่า 35,000 บ. = 1,500 บ. (150 หุ้น)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์เพิ่มพูน

ดอกเบี้ย

- 100 ขึ้นไป

2.70

ออมทรัพย์พิเศษ 1

- 500,000 ถึง 6,500,000

3.25

- 6,500,001 ถึง 13,000,000

3.10

- 13,000,001 ขึ้นไป

2.95

ออมทรัพย์พิเศษ 2

- 1,000 ถึง 2,000,000

3.00

- 2,000,001 ขึ้นไป

2.90

ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน 5 (งดรับฝากเพิ่ม)

3.50

ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 3 (งดรับฝากเพิ่ม)

3.50

ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 5 (งดรับฝากเพิ่ม)

3.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ

ดอกเบี้ย

- สามัญ (บำเหน็จบำนาญ) 5.80%

5.80

- สามัญทั่วไป 5.80%

5.80

- สามัญพิเศษ 5.80%

5.80

- สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.80%

5.80

เงินกู้ฉุกเฉิน

- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.80%

5.80

เงินกู้พิเศษ

- พิเศษ (หุ้นค้ำประกัน) 4.80%

4.80