ติดต่อ

02-0827290 / 5011688

เวลาเปิดทำการ

Mon - Fri, 8:30-16:30

Vision

วิสัยทัศน์สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลจัดสวัสดิการที่เป็นเลิศเพื่อสมาชิกอย่างทั่วถึง
รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
วัตถุประสงค์ จำกัด
สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก
โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

4. จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก

6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

7. จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว

8. กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น