รวมภาพกิจกรรม

โครงการเงินฝากสู้ภัย COVID - 19 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 กิจกรรมสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด  183/81 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ 020827290 , โทรสาร 020767289 โทรทหาร 5011688