สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
  วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จัดสวัสดิการที่เป็นเลิศ เพื่อสมาชิก อย่างทั่วถึง รวมทั้ง สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม >>>สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เปิดบริการตัดผมฟรีให้กับสมาชิก ข้าราชการ สังกัด สส.ทหาร และครอบครัวโดยช่างมืออาชีพ ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 0900 ถึง 1700 จึงเรียนมาเพื่อทราบ << >> หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารดังต่อไปนี้  โทรศัพท์ 02-0827290 โทรสาร 02-0767289 โทรทหาร 5011688  
 

 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด

       
   
  พลเอก สุเมธ นิลมัย  
  ประธานกรรมการดำเนินการ  
พ.ท.โสมนัส มาลาวงษ์ น.อ.สุภัทร ไถ้บ้านกวย พ.อ.ศิริภูมิ ฤทธิมหันต์

รอง ประธานกรรมการดำเนินการ (1)

รอง ประธานกรรมการดำเนินการ (2) รอง ประธานกรรมการดำเนินการ (3)
พ.ท.วิรุตม์ วงศ์เขียวละม่อม พ.ต.ยงชยุต ปัทมะรางกูล พ.อ.สุกฤษฏิ์ โอ่งเคลือบ
กรรมการ/เลขานุการ กรรมการ/เหรัญญิก กรรมการ
น.ท.วัชระ วัฒนวงศ์สุโข พ.ต.ธรรมนูญ สุวานิช พ.ต.ธนากร อ่อนยืนยงค์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
พ.ต.บุญฤทธิ์ ทิมเปีย ร.อ.เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก ร.ท.วัลลภ ชีวินวิภาส
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 
ร.ท.ณัฐพงษ์ ศิริพฤกษ์ พ.จ.อ.จตุรงค์ ขำเลิศ  
  กรรมการ กรรมการ  

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด  183/81 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ 020827290 , โทรสาร 020767289 โทรทหาร 5011688