สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
  วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จัดสวัสดิการที่เป็นเลิศ เพื่อสมาชิก อย่างทั่วถึง รวมทั้ง สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม >>>สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เปิดบริการตัดผมฟรีให้กับสมาชิก ข้าราชการ สังกัด สส.ทหาร และครอบครัวโดยช่างมืออาชีพ ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 0900 ถึง 1700 จึงเรียนมาเพื่อทราบ << >> หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารดังต่อไปนี้  โทรศัพท์ 02-0827290 โทรสาร 02-0767289 โทรทหาร 5011688  
 

 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด

       
   
  พลตรี สิทธา มหาสันทนะ  
  ประธานกรรมการดำเนินการ  
พ.อ.รัชกฤต ทองสิมา พ.ท.โสมนัส มาลาวงษ์ น.ต.ชัชกิจ ไทยลี่

รอง ประธานกรรมการดำเนินการ (1)

รอง ประธานกรรมการดำเนินการ (2) รอง ประธานกรรมการดำเนินการ (3)
พ.อ.ธิติโชต พรมโสภา พ.ท.ศิริภูมิ ฤทธิมหันต์ น.ท.วัชระ วัฒนวงศ์สุโข
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
พ.ต.ธรรมนูญ สุวานิช พ.ต.รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล ร.อ.สมจินต์ บุตระ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ/เลขานุการ
ร.อ.เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก ร.ท.บุญศักดิ์ ตุลาธาร ร.ท.วัลลภ ชีวินวิภาส
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 
ร.ต.หญิง ปิติชา ศรีคล้าย จ.ส.อ.ปริญญา รัตนศิระประภา  
  กรรมการ กรรมการ/เหรัญญิก  

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด  183/81 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ 020827290 , โทรสาร 020767289 โทรทหาร 5011688