สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
  วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จัดสวัสดิการที่เป็นเลิศ เพื่อสมาชิก อย่างทั่วถึง รวมทั้ง สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม >>>สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เปิดบริการตัดผมฟรีให้กับสมาชิก ข้าราชการ สังกัด สส.ทหาร และครอบครัวโดยช่างมืออาชีพ ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 0900 ถึง 1700 จึงเรียนมาเพื่อทราบ << >> หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารดังต่อไปนี้  โทรศัพท์ 02-0827290 โทรสาร 02-0767289 โทรทหาร 5011688  

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร
เมื่อ 12 กันยายน พ.ศ.63

 

 

     
สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด  183/81 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ 020827290 , โทรสาร 020767289 โทรทหาร 5011688