ติดต่อ

02-0827290 / 5011688

เวลาเปิดทำการ

Mon - Fri, 8:30-16:30
Team

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด


พลเอก สุเมธ นิลมัย
ประธานกรรมการดำเนินการ
พ.ท.โสมนัส มาลาวงษ์
รองประธานกรรมการดำเนินการ(1)
น.อ.สุภัทร ไถ้บ้านกวย
รอง ประธานกรรมการดำเนินการ(2)
พ.อ.ศิริภูมิ ฤทธิมหันต์
รอง ประธานกรรมการดำเนินการ(3)
พ.ท.วิรุตม์ วงศ์เขียวละม่อม
กรรมการ/เลขานุการ
พ.ต.ยงชยุต ปัทมะรางกูล
กรรมการ/เหรัญญิก
พ.อ.สุกฤษฏิ์ โอ่งเคลือบ
กรรมการ
น.ท.วัชระ วัฒนวงศ์สุโข
กรรมการ
พ.ต.ธรรมนูญ สุวานิช
กรรมการ
พ.ต.ธนากร อ่อนยืนยงค์
กรรมการ
พ.ต.บุญฤทธิ์ ทิมเปีย
กรรมการ
ร.อ.เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก
กรรมการ
ร.ท.วัลลภ ชีวินวิภาส
กรรมการ
ร.ท.ณัฐพงษ์ ศิริพฤกษ์
กรรมการ
พ.จ.อ.จตุรงค์ ขำเลิศ
กรรมการ