ติดต่อ

02-0827290 / 5011688

เวลาเปิดทำการ

Mon - Fri, 8:30-16:30

News and EVENT

การหักค่าหุ้นของสมาชิกตามอัตราเงินเดือน
 • ไม่เกิน 7,000 บาท = 500 บาท (50 หุ้น)
 • 7,000 - 10,000 บาท = 700 บาท (70 หุ้น)
 • 10,000 - 15,000 บาท = 900 บาท (90 หุ้น)
 • 15,000 - 20,000 บาท = 1,000 บาท (100 หุ้น)
 • 20,000 - 30,000 บาท = 1,200 บาท (120 หุ้น)
 • มากกว่า 30,000 บาท = 1,500 บาท (150 หุ้น)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์เพิ่มพูน (2.70%)
ออมทรัพย์พิเศษ 1
 • - ตั้งแต่ 0.00 ถึง 6,500,000
 • - ตั้งแต่ 6,500,000 ถึง 13,000,000
 • - ตั้งแต่ 13,000,000 เป็นต้นไป
ออมทรัพย์พิเศษ 2
 • - ตั้งแต่ 0.00 ถึง 2,000,000
 • - ตั้งแต่ 2,000,000 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
 • - สามัญ (บำเหน็จบำนาญ) 5.80%
 • - สามัญทั่วไป 5.80%
 • - สามัญพิเศษ 5.80%
 • - สามัญเพื่อโครงการอื่นๆ 5.80%
 • - สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.80%
 • - สามัญสำหนับสมาชิกที่ต้องรับผิดชอบหนี้ในฐานะผู้คำประกัน 3.80%
เงินกู้ฉุกเฉิน
 • - เงินกู้ฉุกเฉิน 5.80%
 • - สู้ภัยโควิด 5.00%
เงินกู้พิเศษ
 • - พิเศษ (หุ้นค้ำประกัน) 4.80%