สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
   
วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จัดสวัสดิการที่เป็นเลิศ เพื่อสมาชิก อย่างทั่วถึง รวมทั้ง สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารดังต่อไปนี้  โทรศัพท์ 02-0827290 โทรสาร 02-0767289 โทรทหาร 5011688


เริ่มนับวันที่ 18 พ.ย.2560


รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ 2/65

รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ 1/65

รายงานการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2564 

 

 

 

  

 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวัลประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/65
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ADD FOR SURE
ช่องทางสำหรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

 

 

 


 

 

 


 

 


 

แบบฟอร์มใบสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ์ชุดที่ 40

 

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร เรื่องการอนุมัติให้สมาชิกลาออก

 

 

คำร้องขอความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัต

 

คลิกที่นี่

 

 

 

 

คลิกที่นี่

 

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงการชำระปันผลเฉลี่ยคืน

 

โครงการ "Add For Sure รวดเร็วมั่นใจใช้ Line Official"
เพิ่มเพื่อน วันนี้-29 ต.ค.64 !!!
ลุ้นรับเงินรางวัล 300 บาท จำนวน 240 รางวัล
สุ่มจับรางวัล พ.ย.64
เพิ่มเพื่อน คลิกลิ้งก์ด้านล่าง

 

เข้าไลน์ห้องตัดผม และจองคิวตัดผม กดที่นี่

 

เอกสาร คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน , หนังสือค้ำประกันเพื่อเหตุฉุกเฉิน โครงการเงินกู้สู้ภัยโควิท

 

 

แคมป์ 1 แคมป์ 2

 

เอกสาร คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน , หนังสือค้ำประกันเพื่อเหตุฉุกเฉิน  

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดคลิก

 

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปิดบัญชี หนังสือสำคัญเปิดบัญชี บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ

 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์เรื่องการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปีการศึกษา 2563
(ปีบัญชีสหกรณ์ 2564)

แบบฟอร์มการขอรับทุน

 

แบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือผลกระทบจาก COVID-19

 

 


 

 

 

 

 

 

เพิ่มเพื่อน


 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด  183/81 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ 020827290 , โทรสาร 020767289 โทรทหาร 5011688