สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
   
วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จัดสวัสดิการที่เป็นเลิศ เพื่อสมาชิก อย่างทั่วถึง รวมทั้ง สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารดังต่อไปนี้  โทรศัพท์ 02-0827290 โทรสาร 02-0767289 โทรทหาร 5011688


เริ่มนับวันที่ 18 พ.ย.2560

นโยบาย Privacy Policy

testdjc

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

คำร้องขอความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัต

 

เอกสาร คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน , หนังสือค้ำประกันเพื่อเหตุฉุกเฉิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเพื่อน


 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด  183/81 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ 020827290 , โทรสาร 020767289 โทรทหาร 5011688